กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466- พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระธิดา และพระราชนัดดา
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่องจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-245 , , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. , ราชสกุล - - ไทย.
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่องอานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-248 , , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม บุคส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานสำหรับเด็ก
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่องนิทาน.
สำนักพิมพ์บรรณกิจ
ปีที่พิมพ์3
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443-2481
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่องศรีสังวาลย์, สมเด็จพระ, 2443-253 , , แม่เล่าให้ฟัง.
สำนักพิมพ์สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ : Prince Mahidol and art
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่องสงขลานครินทร์, สมเด็จเจ้าฟ้า, 2434-247 , , จิตรกรรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม