Main Back

Search ปรีชา กันธิยะ Resualt 6 Items

Titleกัลยาณิวัฒนาคารวาลัย องค์อุปถัมภ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
CallNumber923.2
Authorปรีชา กันธิยะ
Subjectวัฒนธรรมไทย.
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชน ประจำปี 2540 นำมิติศาสนาสู่วิถีชีวิตที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน RELIGONS FOR A BETTER FUTURE
CallNumber170
Authorปรีชา กันธิยะ
Subjectจริยธรรม. , ความดี - - ความเรียง - - การประกวด.
Publish
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือพิธีกรและการปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา
CallNumber294.34
Authorปรีชา กันธิยะ
Subjectพิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
Publishโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleคู่มือสวดมนต์สำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป
CallNumber294.38
Authorปรีชา กันธิยะ
Subjectสวดมนต์. , พุทธศาสนา.
Publishโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleแผนปฏิบัติการ/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนประจำปีงบประมาณ 2549
CallNumber170
Authorปรีชา กันธิยะ
Subjectจริยธรรม. , ความดี - - ความเรียง - - การประกวด.
Publishโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานผลการดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
CallNumber355.45
Authorปรีชา กันธิยะ
Subjectชายแดน - - การป้องกัน.
Publishโรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
YearOfPrint2548
result 1 items.