กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่องการบริหารราชการ.
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เลขเรียก352.34
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่องระบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ. , การบริหารรัฐกิจ - - จังหวัด. , การบริหารรัฐกิจ - - ระเบียบและข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
เลขเรียก509.9
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่องวิสัยทัศน์.
สำนักพิมพ์สีดา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม