กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลากหลายมุมมองของนักบริหาร '41
เลขเรียก350
ผู้แต่งชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ. , ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องอาหารเสริมสมองนักบริหาร เล่ม 2
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ. , ระบบราชการ - ไทย.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม