กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหัวใจนักบริหาร
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หัวเรื่องธรรมะ. , การจัดการ - - แง่ศาสนา. , คุณธรรม - - นักบริหาร.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม