กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วันเพ็ญ เซ็นตระกูล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง72 พรรษา มหาราชินี : ธนาคารสมองร่วมพัฒนาประเทศ
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งวันเพ็ญ เซ็นตระกูล
หัวเรื่องธนาคารสมอง. , การพัฒนาชุมชน - - ไทย.
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศพิธราชธรรม
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งวันเพ็ญ เซ็นตระกูล
หัวเรื่องทศพิธราชธรรม. , พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์. , ราชธรรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม