Main Back

Search สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง Resualt 3 Items

Titleพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง
CallNumber346.06
Authorสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
Subjectพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ.
Publishกระทรวงการคลัง
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
CallNumber342.593
Authorสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
Subjectการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ.
Publishกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleสาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
CallNumber338.925
Authorสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
Subjectการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ.
Publishมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2543
result 1 items.