กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม