กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก340.67
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ด้านกฏหมาย และระเบียบรัฐวิสาหกิจ 2550
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านกฎหมายและระเบียบรัฐวิสาหกิจ 2550
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐวิสาหกิจ พลังขับเคลื่อน...สู่อนาคต
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , รัฐสาหกิจ- -รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม