กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระธรรมโกศาจารย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องชัยชนะของพระพุทธเจ้า : พุทธชัยมงคลคาถาว่าด้วยชัยชนะของพระพุทธองค์
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพระธรรมโกศาจารย์
หัวเรื่องพระพุทธเจ้า.
สำนักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม