กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จิรประภา อัครบวร พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล = Individual scorecard
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่องการวัดผลงาน. , ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน. , การจัดการองค์การ.
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตลาดสำหรับภาครัฐ
เลขเรียก658.8
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่องการตลาด.
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่องการพัฒนาองค์การ. , การจัดการองค์การ. , องค์การ- -การบริหาร. , วิสัยทัศน์ (การบริหาร). , การบริหารความเปลี่ยนแปลง.
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยง = Risk management
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่องการบริหารความเสี่ยง. , ความเสี่ยง. , ประกันภัย.
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
เลขเรียก351
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม = CSR : Corporate social responsibility
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ยุทธศาสตร์ = Strategy map
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์.
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม