กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTHE CHRONICLE OF OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND SINCE 1875-2015
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการตรวจเงินแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์Office of the Auditor General of Thailand
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล รหัส .300
เลขเรียก346.5
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องพัสดุ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2
เลขเรียก325.1
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. , การคลัง.
สำนักพิมพ์ซิสเต็ม โฟร์ กราฟฟิคส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการตรวจสอบภายใน - - ไทย. , การตรวจเงินแผ่นดิน. , การตรวจสอบบัญชี.
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการสอบบัญชี กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ. , การฉ้อราษฎร์บังหลวง - - ไทย. , การตรวจเงินแผ่นดิน - - ไทย. , การตรวจสอบภายใน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาการของงานตรวจเงินแผ่นดินและผลงานเด่น
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการตรวจเงินแผ่นดิน. , การตรวจสอบภายใน - - ไทย. , การตรวจสอบบัญชี.
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน. , ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ. , การคลัง - - การสอบบัญชี.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการคลัง. , งบประมาณ.
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน. , การเงิน.
สำนักพิมพ์สกสค. ลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลำดับเหตุการณ์สำคัญในงานตรวจเงินแผ่นดินไทย ๒๔๑๘-๒๕๕๘
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องการตรวจสอบบัญชี. , การตรวจสอบภายใน - - ไทย. , การตรวจเงินแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกฉบับพิเศษ 100 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. , การตรวจสอบภายใน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสื่อที่ระลึกพระกฐินพระราชทานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทอดถวาย ณ วัดป่าโมกวิหาร จังหวัดอ่างทอง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่องกฐิน. , กฐินพระราชทาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม