กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำวินิจฉัย เรื่องอุทธรณ์ ปี 2549
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัย เรื่องอุทธรณ์ ปี 2550
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพระราชบัญญัติคู่มือข่าวสาร. , ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก349.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย. , เสรีภาพของข่าวสาร.
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , เอกสารราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข่าว.
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง. , ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม