กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทศพร ศิริสัมพันธ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี
เลขเรียก351
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่องกรบริหารรัฐกิจ. , การจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์วีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่องการวางแผน. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่
เลขเรียก352.15
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่องการบริหารราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานเวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่องผู้ตรวจราชการ - - วิจัย. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย - - วิจัย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเวทีนวัตกรรม : INNOVATIVE FORUM 2004
เลขเรียก600
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่องเทคโนโลยี - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเวทีนวัตกรรม : INNOVATIVE FORUM 2005
เลขเรียก600
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่องเทคโนโลยี - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม