กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธทาส อินทปัญโญ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแก่นพุทธศาสน์ หนังสือชนะเลิศรางวัล UNESCO แห่งสหประชาชาติ
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งพุทธทาส อินทปัญโญ
หัวเรื่องธรรมเทศนา. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมรดกธรรม
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งพุทธทาส อินทปัญโญ
หัวเรื่องพุทธทาสภิกขุ , 2449 - 253 , , ธรรมเทศนา. , ธรรมะ - - คำถามและคำตอบ.
สำนักพิมพ์พิมพ์สวย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์พุทธศาสนา
เลขเรียก294.311
ผู้แต่งพุทธทาส อินทปัญโญ
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์ - - แง่ศาสนา.
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม