กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เพ็ญงาม ยอดวิเชียร พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งเพ็ญงาม ยอดวิเชียร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการบันทึกรับ ส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader สำหรับงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญงาม ยอดวิเชียร
หัวเรื่องระบบ GFMIS. , เพ็ญงาม ยอดวิเชียร- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวและการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญงาม ยอดวิเชียร
หัวเรื่องระบบ GFMIS. , เพ็ญงาม ยอดวิเชียร- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์การคลัง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผงงานหมายเลข 1 เรื่องการบันทึกสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวและการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของนางเพ็ญงาม ยอดวิเชียร
เลขเรียก
ผู้แต่งเพ็ญงาม ยอดวิเชียร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม