กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ยุพา จิรสุขานนท์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน : กรณีศึกษาของกรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
หัวเรื่องการประเมิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting System : PBBS) : กรณีศึกษาของกรมธนารักษ์ จัดทำโดย นางสาวยุพา จิรสุขานนท์ รหัส 5104
เลขเรียก
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting System : PBBS) กรณีศึกษาของกรมธนารักษ์ จัดทำโดย นางสาวยุพา จิรสุขานนท์ รหัส 5104
เลขเรียกการศึกษา
ผู้แต่งยุพา จิรสุขานนท์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม