กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2544 - 2545
เลขเรียก331
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน - - ไทย. , กฎหมายแรงงาน.
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2550
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2557
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 1 : เมษายน - มิถุนายน 2557
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2550
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ, 2550-. , แรงงาน - - ไทย - - สถิติ , เศรษฐกิจ - - รายงาน , แรงงาน - - ไทย - - รายงาน , แรงงานสัมพันธ์ , เศรษฐกิจ - - ไทย - - รายงาน , เศรษฐกิจ - - ความเคลื่อนไหว
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2556
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2556
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2556
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ - แรงงาน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิเคราะห์ ค่าจ้าง รายได้ และชั่วโมงทำงาน ปี 2545
เลขเรียก331.21
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องค่าจ้างกับแรงงาน. , รายได้. , แรงงาน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลักษณะการจ้างและสภาพการทำงานของแรงงานในกิจการขนส่งทางบก : โครงการวิจัย
เลขเรียก388.34
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องการขนส่งทางบก. , แรงงาน. , การทำงาน. , ความปลอดภัย. , สวัสดิการลูกจ้าง.
สำนักพิมพ์แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานการณ์แรงงานสูงอายุของประเทศ
เลขเรียก331
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องแรงงาน - - ไทย - - สถิติ. , ผู้สูงอายุ - - ไทย - - สถิติ.
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2545
เลขเรียก331
ผู้แต่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องแรงงาน - - สถิติ. , การจ้างงาน - - ไทย - - สถิติ. , ลูกจ้าง - - สวัสดิการ - - สถิติ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2550
เลขเรียก330.021
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องแรงงาน - - สถิติ. , สวัสดิการลูกจ้าง - - สถิติ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน- -การบริหาร. , แรงงาน- -การบริหาร.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน. , เด็ก - - การจ้างงาน - - กฎหมาและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม