กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระปัณฑิตาภิวงศ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรู้แจ้งในชาตินี้ 1
เลขเรียก294.3122
ผู้แต่งพระกัมมัฏฐานาจารย์
พระปัณฑิตาภิวงศ์
หัวเรื่องการปฏิบัติธรรม. , ธรรมเทศนา. , ธรรมะ.
สำนักพิมพ์มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้แจ้งในชาตินี้ 2
เลขเรียก294.3122
ผู้แต่งพระกัมมัฏฐานาจารย์
พระปัณฑิตาภิวงศ์
หัวเรื่องการปฏิบัติธรรม. , ธรรมเทศนา. , ธรรมะ.
สำนักพิมพ์มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม