Main Back

Search สำนักนายกรัฐมนตรี Resualt 21 Items

Title79 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumber923.8
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectสำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ.
Publishกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมะรรมชาติและศิลปกรรม
YearOfPrint2554
result 1 items.
Title82ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumber352.63
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishดอกเบี้ย
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleข้าราชากรพลเรือนดีเด่นประจำปี 2548
CallNumberสร 352.63
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectราชการพลเรือน. , ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleครุฑ
CallNumber808.803
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectครุฑ. , สัตว์ในวรรณคดี. , สัตว์ในเทพนิยาย.
Publish
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleคู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
CallNumber342
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectกฎหมายปกครอง - - คู่มือ. , ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishศรีเมืองการพิมพ์
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleประติมากรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
CallNumber730
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectประติมากรรมไทย - - เยาวชน.
Publishโรงพิมพ์ตะวันออก
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เจ็ด พ.ศ. 2535 - 2539
CallNumber338.9
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Publishโรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้า พ.ศ.2525-2529
CallNumber338.9
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะสังคม.
Publishโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
YearOfPrint2524
result 2 items.
Titleพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
CallNumber895.915
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject
Publishไทยวัฒนาพานิช
YearOfPrint2518
result 1 items.
Titleพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา
CallNumber
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject
Publishพรีสเกล
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleมุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดหารน้ำเพื่อประชาชน
CallNumber551.489
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectน้ำท่วม. , การจัดการน้ำ. , การป้องกันน้ำท่วม.
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน
CallNumber333.911
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectทรัพยากรน้ำ - - การบริหารจัดการ.
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumber352.283
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectการกระจายอำนาจปกครอง. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. , การปกครองท้องถิ่น. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี.
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2557 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
CallNumberรายงานประจำปี 352.14
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (12 กันยายน 2558-12กันยายน2559)
CallNumber
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject
Publish
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (12 กันยายน 2559-12กันยายน2560)
CallNumber
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject
Publish
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleรายงานผลการสัมมนาผู้ตรวจราชการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ
CallNumberอส.
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectการตรวจราชการ กรณีที่ราชพัสดุแปลงเกาะเต่า.
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนส่วนราชการ
CallNumber352.64
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectการจัดส่วนราชการ. , กฎหมายปกครอง.
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleสำนักงานนายกรัฐมนตรี
CallNumber
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject
Publish
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleสำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumber352.23
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 74 28 มิถุนายน 2549
CallNumberสร 352.24
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subjectสำนักใหญ่ , สำนักหลัก
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2549
result 1 items.