กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 21 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง79 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก923.8
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมะรรมชาติและศิลปกรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง82ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชากรพลเรือนดีเด่นประจำปี 2548
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องราชการพลเรือน. , ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครุฑ
เลขเรียก808.803
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องครุฑ. , สัตว์ในวรรณคดี. , สัตว์ในเทพนิยาย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง - - คู่มือ. , ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประติมากรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
เลขเรียก730
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องประติมากรรมไทย - - เยาวชน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตะวันออก
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เจ็ด พ.ศ. 2535 - 2539
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้า พ.ศ.2525-2529
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะสังคม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์พรีสเกล
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดหารน้ำเพื่อประชาชน
เลขเรียก551.489
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องน้ำท่วม. , การจัดการน้ำ. , การป้องกันน้ำท่วม.
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องทรัพยากรน้ำ - - การบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก352.283
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการกระจายอำนาจปกครอง. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. , การปกครองท้องถิ่น. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.14
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (12 กันยายน 2558-12กันยายน2559)
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (12 กันยายน 2559-12กันยายน2560)
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการสัมมนาผู้ตรวจราชการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการตรวจราชการ กรณีที่ราชพัสดุแปลงเกาะเต่า.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการจัดส่วนราชการ. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 74 28 มิถุนายน 2549
เลขเรียกสร 352.24
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักใหญ่ , สำนักหลัก
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม