กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปัทมา รุ่งโรจน์วณิชย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพ่อหลวงพ่อของแผ่นดิน : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งปัทมา รุ่งโรจน์วณิชย์
หัวเรื่องสุนทรพจน์. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -พระราชดำรัส.
สำนักพิมพ์คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม