กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
หัวเรื่องการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น. , ข้าราชการพลเรือน - - คู่มือ. , การบริหารงานบุคคล - - ไทย.
สำนักพิมพ์ธนภัทร การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล - - ไทย. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ .
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม