กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทางเลือกใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยอยู่รอด
เลขเรียก320.5
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่องเศรษฐกิจโลก.
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์ เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน
เลขเรียก330.5
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่องคำศัพท์.
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2554 และ 2555
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่องไทย- -ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย- -ภาวะเศรษฐกิจ- -สถิติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะสังคม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่องนโยบายการคลัง -- ไทย. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การประชุม. , กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ. , กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้า.
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม