กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วราภรณ์ เอื้ออาทร พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาความรู้บุคลากรของสำนักประเมินราคาทรัพย์สินด้านการประเมินราคาทรัพย์สินเบื้องต้นตามหลักสากล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวราภรณ์ เอื้ออาทร
หัวเรื่องการพัฒนาบุคลากร. , วราภรณ์ เอื้ออาทร- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ปะเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในกรณีที่ไม่ได้กำหนดการราคาประเมินไว้ในบัญชี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวราภรณ์ เอื้ออาทร
หัวเรื่องการประเมินราคาที่ดิน. , วราภรณ์ เอื้ออาทร- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม