กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชาญชัย แสวงศักดิ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิด.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม