กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงการต่างประเทศ พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำศัพท์ - คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ
เลขเรียก327.03
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่องการทูต - - คำย่อ. , การทูต - - คำศัพท์. , การทูต - - ศัพท์บัญญัติ.
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์ - คำย่อทางการฑูตและการต่างประเทศ
เลขเรียก327.03
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่องการฑูต - - คำศัพท์. , การฑูต - - คำย่อ. , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - - คำศัพท์. , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - - คำย่อ.
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเฉลิมฉัตร ฉลองราชย์ 60 ปี พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เลขเรียก394.4
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่องพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์จี เอ เมริท
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องตำราอาหารและขนมต่างประเทศ
เลขเรียก641.865
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่องการปรุงอาหาร. , เค้ก. , ขนม.
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Route ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Rovte ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทย - ฟิลิปปินส์ : สายสัมพันธ์นิรันดร
เลขเรียก925.+ 925.634
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น
เลขเรียก
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กระทรวงการต่างประเทศ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม