กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ราชบัณฑิตยสถาน พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง70 ปี ราชบัญฑิตวิชาสาร
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องราชบัณฑิตยสถาน. , ธรรมศาสตร์ - - รวมเรื่อง. , การเมือง - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณทิตยสถาน เรื่องกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
เลขเรียก910.3
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องชื่อภูมิศาสตร์.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - - พจนานุกรม. , ราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
เลขเรียก495.913
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - - พจนานุกรม.
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑตยสถาน
เลขเรียก610.3
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องการแพทย์แผนไทย- -พจนานุกรม. , เภสัชกรรม- -พจนานุกรม.
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียก200.3
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องศาสนา - - พจนานุกรม.
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวารสารราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียก306.409
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องวารสารราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก004.03
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องคอมพิวเตอร์ - - ศัพท์บัญญัติ
สำนักพิมพ์ราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้
เลขเรียกอ.495.9124
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - -คำและวลีภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ : กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ - ไทย ไทย - อังกฤษ
เลขเรียก340.03
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องนิติศาสตร์ - - ศัพท์บัญญัติ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์เศรษฐศาสตร์ อังกฤษ - ไทย ไทย - อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียก330.03
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องเศรษฐศาสตร์ - - ศัพท์บัญญัติ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรคหลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ
เลขเรียก495.91
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - - เครื่องหมายวรรคตอน.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุกรมวิธานพืช อักษร ข ฉบับราชบัญพิตสถาน
เลขเรียก581.012
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องพฤกษศาสตร์ - - การจำแนก. , พืช - - การจำแนก.
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร
เลขเรียก495.911
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่องภาษาไทย - - การอ่าน. , ภาษาไทย - - การเขียน. , ภาษาไทย - - การออกเสียง. , ภาษาไทย - - ตัวสะกด.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม