กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิลาศ มณีวัต พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขัน : ค้นคว้าและเรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดี
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระ , 2498 - - การเยือนต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขันจากพระโอษฐ์
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. , พระราชดำรัส.
สำนักพิมพ์ปิ่นอักษร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอารมณ์ขัน จากวังสวนจิตรฯ
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่องพระราชดำรัส. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ - - อารมณ์ขัน. , เชาน์และอารมณ์ขัน.
สำนักพิมพ์เอมี่ เทรดดิ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม