กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เฮลเลอร์, โรเบิร์ต พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระตุ้นคนเพื่อชัยชนะ : Motivating People
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , แรงจูงใจในการทำงาน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตัดสินใจอย่างได้ผล : Making Decisions
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่องการตัดสินใจ. , ความเป็นผู้นำ.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบริหารทีมงาน : Managing Teams
เลขเรียก658.402
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่องการจัดการธุรกิจ. , กลุ่มในที่ทำงาน - - การจัดการ.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสื่อสารชัดเจน Communicate Clearly
เลขเรียก658.45
ผู้แต่งเฮลเลอร์, โรเบิร์ต
หัวเรื่องการสื่อสารทางธุรกิจ. , การสื่อสารในองค์กร. , การสื่อสารระหว่างบุคคล.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม