กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กิตติ บุนนาค พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง369 กรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
เลขเรียก150
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องกรอบแนวความคิดทางจิตวิทยา. , จิตวิทยา.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAI HRM. THAI HRD.
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , การบริหารงานบุคคล. , ทรัพยากรมนุษย์. , ทรัพยากรมนุษย์ -- การวางแผน.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดทางการบัญชีเพื่อการบริหารการเงินสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก657
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการเงิน. , การบัญชี. , งบการเงิน.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการเงิน. , การเงิน - - การจัดการ. , การตลาด. , นักบริหาร.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารการเงินและการตลาดสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก332
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการเงิน. , การเงิน - - การจัดการ. , การตลาด. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์ เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก658.155
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการบริหารความเสี่ยง. , นักบริหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายการบริหารงานขององค์การธุรกิจไทยไปปฏิบัติ: ศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาในอดีตเพื่อการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21
เลขเรียก658.02
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการบริหารจัดการ. , การบริหารธุรกิจ.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานแบบเชิงบูรณาการ
เลขเรียก658
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการบริหาร. , นักบริหาร. , กรจัดการตลาด.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ โดยการใช้กระบวนการของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results based management : RBM)
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการพัฒนาองค์การ. , องค์การ. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย : 50 ปรัชญาทางการเงินสำหรับนักบริหารไทย
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการพัฒนาองค์การ -- ไทย. , งบประมาณ.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงบประมาณสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาองค์การของไทย
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการเงิน - - การจัดการ. , การเงิน- -การวางแผน.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ในการบริหารการพัฒนาสถาบันการเงินของไทยสู่ศตวรรษ์ที่ 21
เลขเรียก658
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องสถาบันการเงิน. , สถาบันการเงิน - - ไทย. , สถาบันการเงิน - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์ความรู้ที่สำคัญด้านต้นทุนสำหรับนักบริหารไทย= Costing for executive
เลขเรียก657.42
ผู้แต่งกิตติ บุนนาค
หัวเรื่องการบัญชีต้นทุน. , นักบริหาร -- ไทย.
สำนักพิมพ์ม.ป.ท.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม