กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ นปร.นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ออน อาร์ต ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่องระบบราชการ -- ไทย.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , ราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม