กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์,สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง,246 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทวยราษฎร์รักบาทแม้ยิ่งด้วยบิตุรงค์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประโยชน์สุขเพื่อประชาชน
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องนายกรัฐมนตรี - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ กับกรุงเทพมหานคร
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องกรุงเทพฯ - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 1
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพุทธศาสนากับสังคม. , พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , การปฏิบัติธรรม. , พุทธศาสนา. , ธรรมะ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 2
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , พุทธศาสนากับสังคม. , การปฏิบัติธรรม. , พุทธศาสนา. , ธรรมะ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 3
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพุทธศาสนากับสังคม. , พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , การปฏิบัติธรรม. , พุทธศาสนา. , ธรรมะ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี 351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เล่ม 1
เลขเรียกสร 330.9593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน - - ไทย , เศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย , ศาสตร์พระราชา
สำนักพิมพ์เอ็มไอซีพริ้นท์ติ้งกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เล่ม 2
เลขเรียกสร 330.9593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน - - ไทย , เศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย , ศาสตร์พระราชา
สำนักพิมพ์เอ็มไอซีพริ้นท์ติ้งกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุนทรพจน์ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสุรยุทธ์ จุลานนท์, สุนทรพจน์.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญและเงินตราไทย ในรอบ ๕๐ ปี
เลขเรียกอ 332.49593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์ - - ไทย , เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไทย , เงินตรา - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม