กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุภาพ สิริบรรสพ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเมล็ดพันธุ์ชีวิตบูรณาการ : คู่มือการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติการบูรณาการแบบระบบที่มีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในสังคม
เลขเรียก303.44
ผู้แต่งชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
กรรณจริยา สุขรุ่ง,สุภาพ สิริบรรสพ
หัวเรื่องการพัฒนาสังคม. , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม