กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมพร เทพสิทธา พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ. , เศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย. , ความจน. , เศรษฐศาสตร์แบบพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเเดินตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว.
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดวงประทีปจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
หัวเรื่องธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม