กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงาน ก.พ. พบจำนวนทั้งสิ้น 119 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง20 กระทรวงกลไกของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องกระทรวง - - ไทย. , ส่วนราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงค์ : วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงค์. , วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน. , ราชวงค์จักรี กษัตริย์และผู้ครองนคร-ไทย.
สำนักพิมพ์บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHR PROFESSIONAL : บทบาทที่ต้องเปลี่ยน สู่มืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องHR Professional บทบาทเดิม... สำคัญ จำเป็น แต่ไม่เพียงพอ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องพนักงานราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดตำแหน่งและจัดคนลง : จุดเปลี่ยนจากระบบ{34}ซี{34}สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
เลขเรียก351.16
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ- -ตำแหน่ง.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจำแนกตำแหน่ง คืออะไร มีวธีการอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการจำแนกตำแหน่งงาน. , ข้าราชการพลเรือน - - การจำแนกตำแหน่ง.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2509
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเติบโตแบบเขียวๆ สร้างเศรษฐกิจ...สร้างความยั่งยืน
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการถ่ายโอนกำลังคนสู่ท้องถิ่น : ข้อเสนอสู่การปฏิบัติ
เลขเรียก320.8
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล - - ไทย. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนทิศของกระแสโลกสู่การปฏิรูปประเทศไทย
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไทย - สหรัฐอเมริกา
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2549
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สุขุมวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก631.58
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2549
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น - - บัญชีรายชื่อ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณค่าใหม่ของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ - - จรรยาบรรณ. , ค่านิยมทางอาชีพ.
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ- -จริยธรรม.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีปประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เลขเรียก352.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องกฎ ระเบียบ สำนักงาน ก.พ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการระบบงานประยุกต์ ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องจรรยาบรรณ. , ข้าราชการ - - จรรยาบรรณ.
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ก.พ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน System Administrator โครงการปรับปรุงระบบรหัสแท่ง (Barcode) เพื่อนำมาใช้กับงานด้านเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์วี - สมาร์ จำกัด
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM Application)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหาร. , สำนักงาน ก.พ. - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการวางแผนและบริหารกำลังคน การใช้โปรแกรม DPIS II
เลขเรียก005
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการใช้โปรแกรม Dpis II.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรออฟเซท
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ. , การบริหารงานบุคคล , ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก347
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องบริการสาธารณะ. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดไม่ลับของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการประเทศไทยใสสะอาด
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , การทุจริตและประพฤติมิชอบ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษา กำหนดรูปแบบ ภารกิจและอัตรากำลัง สำหรับหน่วยงานตรวจราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักบริหารกลาง สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะประเด็นความเหลื่อมล้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ชุดวิชาที่ 1 แนวคิดและวิธีการ
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ชุดวิชาที่ 2 ความเชื่อมั่นในตนเอง
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ชุดวิชาที่ 3 การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ชุดวิชาที่ 4 ความฉลาดทางอารมณ์
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ชุดวิชาที่ 5 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ชุดวิชาที่ 6 ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ยูเนี่ยนอุตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร กระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ ชุดวิชาที่ 7 ทักษะการตัดสินใจ
เลขเรียกสร 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด Hipps12
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล , ทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการ , บุคลากร - - ภาครัฐ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด จาก Hipps รุ่น 11
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล , ทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการ , บุคลากร - - ภาครัฐ
สำนักพิมพ์ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดบทเรียนการปฏิรูปใหญ่-เล็กในสากล
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถาม - ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารราชการยุคใหม่ของรัฐมนตรี ของ รฐัมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และอธิบดี
เลขเรียก352
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 - 2551
เลขเรียก345.934
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ กระแสคน กระแสโลก เล่ม 4
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องเปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์.
สำนักพิมพ์ไอเดียสแควร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ กระแสคน กระแสโลก เล่ม 5
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องเปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์.
สำนักพิมพ์ไอเดียสแควร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ กระแสคน กระแสโลก เล่ม 6
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องเปิดโลกมนุษย์ พัฒนาความรู้.
สำนักพิมพ์ไอดียสแควร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ กระแสคน กระแสโลก เล่ม 7
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องเปิดโลกมนุษย์ พัฒนาความรู้.
สำนักพิมพ์ไอเดียสแควร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝ่าวิกฤติเพิ่มโอกาส การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จากยุคสมัยของเลขาธิการ ก.พ.
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน. , การบริหารรัฐกิจ. , ธรรมรัฐ.
สำนักพิมพ์เชอร์บอร์น พริ้นต์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก959.304
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ. , ระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เล่ม1
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เล่ม2
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน. , เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก351.102
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องพิธีในพระราชสำนัก. , พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี : แผนปฎิบัติการสร้างราชการใสสะอาด...
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ. , มติคณะรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมองมุมคิด 11 ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network)
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องทุนรัฐบาล , ข้าราชการ - - การฝึกอบรม - - ไทย , Government scholarship , Public officers - - Training , การศึกษาในต่างประเทศ , ข้าราชการ - - การฝึกอบรม
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยกระดับบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฎิบัติราชการ
เลขเรียก351.026
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องกฎหมาย.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบข้าราชการระดับสูงของต่างประเทศ
เลขเรียก378.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องผู้บริหารระดับสูง.
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1102 : ระบบการสื่อสาร
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1103 : ระบบการตัดสินใจ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1104 : ระบบการพัฒนาบุคลากร
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1105 : ระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1106 : ระบบการมีส่วนร่วม
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1108 : ระบบการประเมินผล
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1109 : ระบบการคาดคะเนและแก้ไขวิกฤต
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 110 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 1110 : ระบบวัฒนธรรมและจริยาวิชาชีพ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 1110.
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบมาตรฐาน 2101 : ระบบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงาน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบมาตรฐาน 210 ,
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... พร้อมด้วยตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการร่างพระราชบัญญัติ - - กระทรวง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง. , การจัดส่วนราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , กระทรวง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , การบริหารราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบเกษียณอายุข้าราชการตามลักษณะงาน
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจภาวะหนี้สินของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2544
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการสำรวจภาวะหนี้สิน.
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องสำนักงาน ก.พ. - - รายงานประจำปี. , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ , ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ , ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรป 352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - การบริหาร , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี , ข้าราชการพลเรือน , ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
สำนักพิมพ์เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ประจำปี 2547
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดชัยนาท
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข็มแข้งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดเชียงใหม่
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}เสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต{34} จังหวัดนราธิวาส
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : กตัญญู
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชดำริ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ความถูกต้องเป็นธรรม
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ความเพียร
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : พระราชประวัติ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เพื่อประชาชน
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เมตตา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : สติปัญญา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : สุจริต
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เสียสละ อดทน
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : หน้าที่
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace Learning
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ. , การจัดการองค์กร. , การสอนงาน.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารจัดการ.
สำนักพิมพ์เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการทดลอง {34}ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น : ข้อเสนอเพื่อการขยายผล{34}
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการกระจายอำนาจปกครอง. , การปกครองท้องถิ่น.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารบัญหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2525)
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับ การศึกษาต่างประเทศ
เลขเรียก378.73
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการศึกษาต่างประเทศ - - จีน.
สำนักพิมพ์พี.เอ.ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงาน ก.พ. อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบข้าราชการพลเรือน , สำนักงาน ก.พ. - - ประวัติ
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสริมสร้างจริยธรรม : รวมพลังสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันทุจริต
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน.
สำนักพิมพ์ด่านสุธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี : ในส่วนที่เกี่ยวกกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2525) เล่ม 5 (พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2494)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กองกฎหมายและระเบียบ
ปีที่พิมพ์25_ _
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี : ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ.2475 - พ.ศ. 2525) เล่ม 6 (พ.ศ. 2495 - พ.ศ.2496 - พ.ศ. 2496)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระเบียบข้าราชการ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการบริหารเบื้องต้น
เลขเรียก658
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการและแนวทางในการจัดโครงสร้างและระบบบริหารราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , ระบบบริหารราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการและแนวทางในการจัดโครงสร้างและระบบริหารราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบบริหารราชการ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักแนวคิด นโยบาย และทิศทางการบริหารคน
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตประเทศไทยกับภาวะผู้นำในภาครัฐ
เลขเรียก658.409
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม