กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องน้ำพระพุทธมนต์ ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
เลขเรียก294.338
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย. , น้ำพระพุทธมนต์.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มทาโกษาธิบดี
เลขเรียก959.36
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , พระราชพงศาวดาร.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องประชุมประกาศรัชกาลที่ 4
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องรวมเรื่อง. , จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์. , จดหมาย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อง ชุมชนพระบรมราชาธิบายและประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องรวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้า ฯ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ทวิพัตร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
หัวเรื่องศิลาจารึกภาษาไทย.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม