กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มนตรี พลันสังเกตุ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุขององค์กรด้านคนพิการ องค์กรอื่นที่ให้บริการแก่คนพิการที่ได้รับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ
เลขเรียกPO012
ผู้แต่งมนตรี พลันสังเกตุ
หัวเรื่องนิติกรชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ซึ่งมีราคาที่ราชพัสดุเกินกว่าห้าร้อยล้านบาทหรือในกิจการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
เลขเรียกPO012
ผู้แต่งมนตรี พลันสังเกตุ
หัวเรื่องนิติกรชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักกฏหมาย
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก345.871
ผู้แต่งมนตรี พลันสังเกตุ
หัวเรื่องกฎหมาย - - ไทย.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม