กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นวพร เรืองสกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปี จากบุคคลัภย์สู่ไทยพาณิชย์
เลขเรียก332.024
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องธนาคารไทยพาณิชย์ - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชา... Executive MBA @ Harvard
เลขเรียก658
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองกองอยู่ทั่วไป
เลขเรียก398.2
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องนิทานคติธรรม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทุ่งดอกเบี้ย
เลขเรียก332
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องการประหยัดและการออม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธจักรลูกหนี้
เลขเรียกรส
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องเรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัปดาห์สุดท้าย
เลขเรียกรส
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องนวนิยายไทย. , เรื่องสั้น.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องห้องยุทธการ
เลขเรียก332.45
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องตลาดเงินตราต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์บุญศิริการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหุ้นกู้
เลขเรียก332.63
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องตลาดหลักทรัพย์. , พันธบัตร - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องออมก่อน รวยกว่า
เลขเรียก332.04
ผู้แต่งนวพร เรืองสกุล
หัวเรื่องการประหยัดและการอออม. , การลงทุน. , การออมกับการลงทุน - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม