Main Back

Search สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง Resualt 6 Items

Titleคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
CallNumber657.458
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subjectการตรวจสอบภายใน. , การตรวจสอบบัญชี. , รัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
CallNumber657.45
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555
CallNumber658.1
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิผล Guidelines on Effective Function of The Board of Directors of State-Owned Enterprise
CallNumber352.266
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subjectรัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร.
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2556
result 1 items.
Titleแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ
CallNumber332.6
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subjectการลงทุนและส่งเสริมการลงทุน.
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 กฏหมายลดับรอง ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
CallNumber332.6
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subjectการลงทุน. , การออมกับการลงทุน - - ไทย.
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2556
result 1 items.