Main Back

Search กระทรวงศึกษาธิการ Resualt 7 Items

Title6 เดือน แห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา รวมพลังปัญญา
CallNumberอส.
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subjectการปฏิรูปการศึกษา. , การศึกษา - - การบริหาร. , การศึกษา - - ไทย.
Publish
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleการติดตามผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2549
CallNumber331.11
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subjectการจ้างงาน.
Publishโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
CallNumber354.593
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subjectข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. , ข้าราชการพลเรือน.
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2557
result 3 items.
Titleเจ้าฟ้ามหิดลของหนู: หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา
CallNumber923.2593
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subjectมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ระดับประถมศึกษา.
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleชีวิต ผลงาน และเส้นทางสู่ความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
CallNumber923.2593
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subjectมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล.
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้เป็นแบบอย่าง : หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
CallNumber923.2593
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subjectมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-247 , , หนังสือในโครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล.
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleหนังสือที่ระลึก พระราชพิธียกจุลมงกุฎและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช 2542
CallNumber959.36
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subjectศิลปกรรมพุทธศาสนา - - ไทย - - สระบุรี. , พระพุทธบาท - - ประวัติ. , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , สระบุรี - - โบราณสถาน.
Publish
YearOfPrint2542
result 1 items.