กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุรพล นิติไกรพจน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก353.46
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่องอำนาจรัฐ - - ไทย. , อำนาจบริหาร - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่องศาลปกครอง - - ไทย , กฎหมายปกครอง , กฎหมายปกครอง - - ไทย , คำพิพากษาศาล
สำนักพิมพ์ประกายพรึก
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การมหาชน : แนวคิด รูปแบบ และวิธีการบริหารงาน
เลขเรียก350
ผู้แต่งสุรพล นิติไกรพจน์
หัวเรื่ององค์การมหาชน. , กาจัดองค์การ. , องค์การ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม