Main Back

Search สถาบันพระปกเกล้า Resualt 11 Items

Titleการใช้ที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจสาธารณะ
CallNumberผลงาน
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subjectสถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7 เรื่อง {34}การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืรของประธิปไตย{34} เอกสารประกอบ (1)
CallNumber320.95
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subjectการเมืองการปกครอง.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
CallNumber294.34
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subjectประชาธิปไตย. , ประชาธิปไตย - - แง่ศาสนา.
Publishโรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleคู่มือนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3
CallNumber342.593
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subjectกฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleภาพนิ่งจากฟิล์มภาพยนตร์ รัชกาลที่ 7
CallNumber771.53
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subjectฟิล์มภาพยนต์.
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และ (ฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2539)
CallNumber342.59
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subjectรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
Publishกองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
YearOfPrint
result 1 items.
Titleสังคมไทยหลังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หนึ่งปีครึ่งหลังใช้รัฐธรรมนูญ ใครได้ใครเสีย
CallNumber342
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subjectรัฐธรรมนูญ. , การมีส่วนร่วมของประชาชน.
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint
result 1 items.
Titleสันติวิถีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย
CallNumber303.6
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subjectความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย. , ความขัดแย้งทางสังคม.
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 กลุ่มวิชาการที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
CallNumber
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subject
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย007638
CallNumber
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subject
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตร การบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 กลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก
CallNumber
Authorสถาบันพระปกเกล้า
Subject
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint
result 1 items.