กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันพระปกเกล้า พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจสาธารณะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องสถาบันพระปกเกล้า - - ผลงาน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7 เรื่อง {34}การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืรของประธิปไตย{34} เอกสารประกอบ (1)
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องการเมืองการปกครอง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์ประชาธิปไตย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องประชาธิปไตย. , ประชาธิปไตย - - แง่ศาสนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาพนิ่งจากฟิล์มภาพยนตร์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก771.53
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องฟิล์มภาพยนต์.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และ (ฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2539)
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมไทยหลังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน หนึ่งปีครึ่งหลังใช้รัฐธรรมนูญ ใครได้ใครเสีย
เลขเรียก342
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , การมีส่วนร่วมของประชาชน.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสันติวิถีกับความยั่งยืนของประชาธิปไตย
เลขเรียก303.6
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย. , ความขัดแย้งทางสังคม.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 กลุ่มวิชาการที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย007638
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตร การบริการเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 กลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม