Main Back

Search ปวีณา สว่างศรี Resualt 2 Items

Titleการจัดเก็บเอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงินหลักประกันการเช่าด้วยคิวอาร์โค้ด
CallNumberPO009
Authorปวีณา สว่างศรี
Subjectการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การประกวดราคาการปรับปรุงที่ทำการสำนังานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และการเบิกจ่ายเงินค่าเหมาปรับปรุงที่ทำการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
CallNumberPO009
Authorปวีณา สว่างศรี
Subjectการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ , นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
YearOfPrint2561
result 1 items.