กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด
เลขเรียก350
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์. , การจัดการองค์การ.
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่องวิจัย - - การเขียนรายงาน.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่องสังคมศาสตร - - วิจัย. , วิจัย.
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการเหนือตำราการวิจัยทางสังคม
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ - - วิจัย. , วิจัย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ.794 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
เลขเรียก650.028
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่องระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม