กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาช พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การบูรณาการการใช้งานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ
เลขเรียก301.07
ผู้แต่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาช
หัวเรื่องเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ. , การบูรณาการการใช้งานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานของรัฐ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม