กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และวุฒิสภา
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้นำและภาวะผู้นำทางทหาร
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องผู้นำ. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ. , ไทย - - รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ. , ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวุฒิสภา สรุปผลงานวุฒิสภา 2547
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องวุฒิสภา - - ไทย.
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภา และตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่ม1
เลขเรียก343.03
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องงบประมาณ - - สภา.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการทำงานวุฒิสภา ประจำปี 2555
เลขเรียกสร.
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องวุฒิสภา -- ไทย. , สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2560 - 2561
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์บริษัท รำไทย เพรส จำกัด
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2551
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องวุฒิสภา - - ไทย.
สำนักพิมพ์ไทภูมิ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2556
เลขเรียก328.31
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องวุฒิสภา - - ไทย.
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2550
เลขเรียก328.59
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่องสภานิติบัญญัติ. , สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์ไทภูมิ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม