กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชาลี ธำรงโชติ พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องขั้นตอนและปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงเพื่อการจัดทำและนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร 7 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน. , แบบประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติของผู้ขอรับการประเมิน : ในตำแหน่งนิติกร 6 ว. ตำแหน่งเลขที่ 117
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องการประเมินตำแหน่ง. , ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธื์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่ผู้ยกให้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายในการขอออกกฏกระทรวงเพื่อจัดทำนำออกใช้และถอนคืนเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องเหรียญกษาปณ์. , ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฏหมายเกี่ยวกับในเรื่องการหักกลบลบหนี้
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน. , กฎหมาย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฏหมายในการตรวจพิจารณาร่างระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน. , กฏหมาย.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่าง TOR และร่างสัญญาจ้างเหมาบริการจ่ายแลก -รับคืนเหรียญกษาปณ์
เลขเรียก
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - -นิติกรชำนาญการพิเศษ. , นิติกรชำนาญการพิเศษ.
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยการพัสดุ ของสำนักกษาปณ์ พ.ศ...
เลขเรียก
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่องการประเมินบุคคล. , การประเมินบุคคล - -นิติกรชำนาญการพิเศษ. , นิติกรชำนาญการพิเศษ.
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมาย กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม