กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมชาย ชิโนดม พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ราชพัสดุโดยการดำเนินคดีทางศาล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการที่ราชพัสดุด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ MIS และ GIS)
เลขเรียกp0001
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องแบบประเมินบุคคลและผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องการตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์. , สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล : ผู้ขอเข้ารับการประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องคุณสมบัติและผลงาน. , สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับการบริหารที่ราชพัสดุแนวใหม่
เลขเรียกPO003
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช. , ผลงานทางวิชาการ , ผลงานเอกสารหมายเลข 1 , ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมธนารักษ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ราชพัสดุกับปัญหาการชำระภาษีโรงเรือน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสมชาย ชิโนดม
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , สมชาย ชิโนดม - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม